Укр. Укр.

Eng. Eng.
Головна Про Інститут Вибори Директора Інституту Статут Інституту До 30-ої річниці незалежності України 70-річчя діяльності Інституту Вчена рада Спеціалізовані вчені ради Аспірантура та докторантура Акредитація PhD Науково-дослідна робота Науково-інноваційна діяльність Міжнародна діяльність Міжнародні угоди Міжнародні наукові та освітні проекти Міжнародні стажування та підвищення кваліфікації Міжнародні наукові форуми Взаємодія з міжнародними організаціями Наукові видання Інституту Стратегія розвитку НАПН України на 2016-2022 роки Благодійна організація «Міжнародний благодійний фонд психології імені Г.С. Костюка» Представництво “Global Union of Scientists for Peace” в Україні Рада молодих вчених Профспілка Інституту Архів новин КонтактиПОЛОЖЕННЯ про впровадження та моніторинг впровадження результатів НДР Інститутом психології імені Г.С. Костюка НАПН України

Затверджено

рішенням вченої ради Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України

протокол № 9 від 3 жовтня 2013 р.

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про впровадження та моніторинг впровадження результатів

НДР Інститутом психології імені Г.С. Костюка НАПН України

 

 

Положення про впровадження та моніторинг впровадження результатів НДР Інститутом психології імені Г.С. Костюка НАПН України (далі – Інститут) розроблено відповідно до Положення про впровадження результатів науково-дослідних робіт Національною академією педагогічних наук України (затверджено Постановою Президії НАПН України 20 грудня 2012 р., протокол № 1-7/14-405), Методичних рекомендацій щодо моніторингу впровадження результатів науково-дослідних робіт Національною академією педагогічних наук України (затверджено Постановою Президії НАПН України 21 червня 2012 р., протокол № 1-7/7-225), Положення про порядок планування і контролю виконання наукових досліджень у Національній академії педагогічних наук України (затверджено Постановою Президії НАПН України 23 червня 2011 р., протокол № 1-7/9-198, із змінами, внесеними постановою Президії НАПН України 20 грудня 2012 р., протокол № 1-7/14-403), Методичних рекомендацій з підготовки звіту про діяльність підвідомчої установи НАПН України (затверджено Постановою Президії НАПН України 20 жовтня 2011 р., протокол № 1-7/11-325).

 

1. 1. Загальні положення

 

Фундаментальне дослідження (НДР) в галузі педагогіки та психології– це наукова теоретична та (або) експериментальна діяльність, спрямована на здобуття нових знань про педагогічні та психологічні закономірності розвитку людини і суспільства загалом, педагогічні і психологічні системи навчання й виховання, а також методологічні засади наукових досліджень.

Прикладне дослідження (НДР)– це наукова і науково-технічна діяльність, спрямована на одержання і використання знань для практичних цілей.

Впровадження результатів НДР– це діяльність, що передбачає оприлюднення, розповсюдження та використання створеної під час виконання НДР продукції (наукової, навчальної, довідкової, електронних ресурсів тощо) цільовою групою користувачів у науковій, освітянській та інших видах соціальної практики.

Моніторинг впровадження результатів НДР– це систематичне відстеження його перебігу, що передбачає збирання, аналіз, узагальнення та зберігання інформації про стан впровадження (оприлюднення, розповсюдження та використання цільовою групою користувачів) створеної під час виконання НДР продукції, оцінювання ефективності впровадження.

Метою моніторингує виявлення стану впровадження результатів НДР, здійснення контролю за його перебігом, вдосконалення і прогнозування подальших досліджень.

Впровадження результатів НДР передбачає отримання соціального ефекту.

Соціальний ефект впровадження результатів НДР– це підвищення якості освіти, покращення управління системою освіти та її складовими, поліпшення результатів діяльності об’єктів впровадження, розширення можливостей розвитку соціальних груп, особистості тощо.

 

2. Результати НДР

 

2.1. Форми результатів НДР

Виконання фундаментальних НДР передбачає отримання переважно наукових результатів:

-         концепцій;

-         теорій;

-         законів, закономірностей;

-         моделей;

-         методів;

-         принципів тощо.

Фундаментальні НДР можуть закінчуватися:

-         рекомендаціями щодо проведення прикладних досліджень;

-         висновками про можливості використання в практиці здобутих наукових результатів.

Виконання прикладних НДР передбачає отримання науково-прикладних результатів, що можуть бути впроваджені в навчальних закладах, органах державної влади та місцевого самоврядування, установах, підприємствах, організаціях:

-         психологічних розробок;

-         нових методів розв’язання науково-практичних проблем;

-         експериментальних зразків;

-         технологічних рішень тощо.

 

2.2. Реалізація результатів НДР

Результати фундаментальних НДР можуть реалізовуватись у:

-         науковій продукції (монографіях, збірниках наукових праць, матеріалах конференцій тощо або їх рукописах);

-         навчальній, довідковій, науково-виробничій продукції;

-         електронних ресурсах (веб-сайтах, порталах, електронних виданнях, бібліотеках, базах даних тощо);

-         плануванні та виконанні нових НДР;

-         державних стандартах освіти, навчальних планах;

-         аналітичних матеріалах; матеріалах до державних доповідей; експертних висновках, зокрема щодо актуальних проблем освіти і науки, освітніх інновацій, навчальної літератури, засобів навчання, проектів нормативно-правових документів, державних і галузевих програм;

-         рекомендаціях міжнародних і всеукраїнських конференцій, інших науково-практичних заходів;

-         іншій продукції.

Результати прикладних НДР можуть реалізовуватись у:

-         навчальній продукції (підручниках; навчальних, навчально-методичних, методичних посібниках; методичних рекомендаціях; навчальних програмах; курсах, текстах, конспектах лекцій; практикумах;  хрестоматіях; засобах навчання тощо);

-         науково-виробничій продукції (посібниках, практичних посібниках, методичних рекомендаціях тощо);

-         довідковій продукції (енциклопедіях; енциклопедичних, мовних, тлумачних, термінологічних словниках; довідниках, каталогах тощо);

-         електронних ресурсах (веб-сайтах, порталах, електронних виданнях, бібліотеках, базах даних тощо);

-         державних стандартах освіти, навчальних планах;

-         аналітичних матеріалах; матеріалах до державних доповідей; експертних висновках, зокрема щодо актуальних проблем освіти і науки, освітніх інновацій, навчальної літератури, засобів навчання, проектів нормативно-правових документів, державних і галузевих програм;

-         рекомендаціях міжнародних і всеукраїнських конференцій, інших науково-практичних заходів;

-         іншій продукції.

 

2.3. Подання результатів НДР

Формами подання кінцевих результатів фундаментальних і прикладних НДР можуть бути:

-         науковий звіт;

-         наукова, науково-виробнича, навчальна, довідкова продукція;

-         електронні наукові та освітні ресурси.

Формами подання проміжного результату можуть бути: розділи до монографії, підручника, посібника, аналітичні записки, статті, наукові доповіді, зареєстровані винаходи тощо.

 

3. Впровадження результатів НДР

 

3.1. Вихідні положення щодо впровадження результатів НДР

Суб’єктами впровадженнярезультатів НДР є Інститут, лабораторії та наукові працівники.

Об’єкти впровадження результатів НДР– це органи державної влади та місцевого самоврядування, навчальні заклади, установи, підприємства, організації, де використовується продукція, створена при виконанні НДР.

Цільовою групою користувачів результатів НДРє фізичні та юридичні особи, які можуть використовувати створену при виконанні НДР продукцію у своїй практичній діяльності.

Тривалість впровадження. Лабораторії Інституту звітуються про впровадження та моніторинг впровадження результатів завершених НДР у рік їх завершення та ще щонайменше два роки після цього.

Етапи впровадження. Впровадження результатів НДР  здійснюється у два етапи.Перший – опри­лю­днення і розповсюдження продукції серед цільової групи користувачів. Другий – вико­ри­стання продукції цільовою гру­пою користу­ва­чів.

Рівні впровадження. Впровадження результатів НДР здійснюється на всеукраїнському та локальному рівнях. Впровадження на всеукраїнському рівні передбачає оприлюднення, розповсюдження та використання продукції закладами, установами, підприємствами, організаціями двох та більше регіонів.  Впровадження на локальному рівні передбачає використання продукції одним або кількома закладами, установами, підприємствами, організаціями.

Тривалість контролю впровадження результатів НДР. Лабораторії Інституту здійснюють облік об’єктів впровадження результатів НДР, збирають та щонайменше впродовж п’яти років зберігають відомості, що підтверджують впровадження. Питання впровадження результатів НДР заслуховуються на засіданнях лабораторії у рік завершення НДР та ще щонайменше два роки після цього.

 

3.2. Підтвердження достовірності впровадження результатів НДР

Відомості, що підтверджують достовірність впровадження кінцевих результатів НДР:

-         довідки (акти) про впровадження результатів НДР, видані навчальними закладами, підприємствами, організаціями, органами державної влади та місцевого самоврядування;

-         документи, що підтверджують розповсюдження наукової, науково-виробничої, навчальної, довідкової продукції, зокрема акт, лист-підтвердження (заявка) про її розподіл тощо;

-         договір на виконання нової НДР, розпочатої за підсумками виконання фундаментальної НДР;

-         грифи або свідоцтва МОН України;

-         угоди, що передбачають впровадження результатів НДР із навчальними закладами, підприємствами, організаціями, органами державної влади та місцевого самоврядування;

-         сертифікати, патенти, авторські свідоцтва;

-         відзнаки міжнародних, всеукраїнських спеціалізованих виставок;

-         електронні адреси порталів, веб-сайтів, електронних бібліотек;

-         документи та матеріали, підготовлені з використанням результатів НДР: концептуальні документи, висновки експертизи, пропозиції до проектів нормативно-правових документів, державних і галузевих програм, державних доповідей; аналітичні матеріали та доповідні записки щодо підвищення якості освіти; висновки експертизи освітніх інновацій, навчальної літератури та засобів навчання; державні стандарти освіти, навчальні плани.

 

3.3. Основні завдання лабораторій Інституту та наукових співробітників щодо впровадження результатів НДР

Лабораторії Інституту:

-         планують впровадженнярезультатів НДР, подають інформацію щодо впровадження створеної продукції до запиту і технічного завдання на відкриття нової НДР, щорічного тематичного плану наукових досліджень;

-         ініціюють: укладання угод, що передбачають впровадження, з навчальними закладами, підприємствами, організаціями, органами державної влади та місцевого самоврядування; випуск друкованої продукції та її розповсюдження;

-         здійснюють заходищодо отримання відповідних грифів або свідоцтв МОН України про визнання відповідності педагогічним вимогам засобів навчання, сертифікатів, патентів, авторських свідоцтв;

-         забезпечуютьотримання довідок (актів) про впровадження результатів НДР в навчальних закладах, установах, підприємствах, організаціях, органах державної влади та місцевого самоврядування,.

-         ведуть облікоб’єктів впровадження результатів НДР, збирають та подають відомості, що його підтверджують;

-         контролюють впровадженнярезультатів НДР, заслуховуючи питання впровадження на своїх засіданнях у рік завершення НДР та ще щонайменше два роки після цього;

-         включаютьдо заключного анотованого і наукового звіту за підсумками завершеної НДР інформацію та рекомендації щодо впровадження його результатів, перелік відомостей, що підтверджують впровадження;

-         включаютьдо щорічного звіту про роботу інформацію щодо впровадження результатів НДР, завершених у звітному та двох попередніх роках;

-         щорічно готують та подають інформацію про готові до впровадження результати НДР для її подальшого включення у Звіт про діяльність НАПН України; 

-         звітуютьпро впровадження результатів НДР перед ученою радою Інституту у встановленому порядку.

  Наукові співробітники: ініціюють, планують та здійснюють впровадження наукової продукції згідно з технічним завданням на виконання НДР та індивідуальними планами.

 

 


4. Моніторинг впровадження результатів НДР

 

4.1. Вихідні положення щодо моніторингу впровадження результатів НДР

Суб’єктами моніторингує Інститут, лабораторії, наукові працівники та цільова група користувачів створеної при виконанні НДР продукції.

Об`єктом моніторингує процес впровадження (оприлюднення, розповсюдження та використання цільовою групою користувачів) створеної при виконанні НДР продукції.

Цільовою групою моніторингує фізичні та юридичні особи, які використовують створену при виконанні НДР продукцію у своїй практичній діяльності.

Методами моніторингує способи його здійснення.

Інструментами моніторингує засоби збирання, аналізу та узагальнення інформації про стан впровадження результатів НДР.

Критеріями моніторингує ціннісні ознаки виявлення та оцінювання його стану на відповідність вимогам Положення.  

Показниками моніторингує дані, що характеризують його процес. 

Тривалість моніторингу впровадження. Лабораторії Інституту звітуються про впровадження та моніторинг впровадження результатів завершених НДР у рік їх завершення та ще щонайменше два роки після цього.

 

4.2. Планування, методи, критерії, показники та результат моніторингу впровадження результатів НДР

Планування моніторингупередбачає визначення його цільової групи, методів, критеріїв, показників, інструментів, переліку і термінів проведення моніторингових заходів. Планування моніторингу здійснюється лабораторіями Інституту самостійно.

Методами моніторингуможуть бути:

-         збирання та опрацюваннястатистичних даних;

-         огляднаукових, навчальних, довідкових, періодичних фахових видань, електронних ресурсів, матеріалів міжнародних і всеукраїнських конференцій, інших науково-практичних заходів, документів і матеріалів, підготовлених із використанням результатів НДР публікацій у ЗМІ, мережі Інтернет тощо;

-         опитування, інтерв’ювання цільової (нецільової) групи;

-         описуспішних історій впровадження (кращого досвіду впровадження продукції підвідомчих установ);

-         інші методи, розроблені суб’єктами моніторингу.

Критеріями моніторингу є:

-         поширеністьінформації щодо створеної при виконанні НДР продукцію, зокрема у наукових, навчальних, довідкових, періодичних фахових виданнях, електронних ресурсах, матеріалах міжнародних і всеукраїнських конференцій, інших науково-практичних заходів, ЗМІ, мережі Інтернет, на спеціалізованих виставках (оприлюднення продукції);

-         наявність створеної при виконанні НДР продукції у користувачів та в установах, мережі Інтернет, на спеціалізованих виставках, що забезпечують її доступність (розповсюдження продукції);

-         застосуванняствореної при виконанні НДР продукції цільовою групою користувачів у практичні діяльності (використання продукції).

Показниками моніторингуможуть бути дані щодо кількості:

-         опублікованої (виготовленої) продукції, що підтверджуються бібліографічними записами видань тощо;

-         звернень за електронними адресами порталів, веб-сайтів, електронних видань тощо, де оприлюднено продукцію;

-         навчальної продукції, засобів навчання, що отримали грифи або свідоцтва МОН України;

-         документів, що підтверджують розповсюдження продукції, зокрема листів-клопотань, актів, листів-підтверджень (заявок) про її розподіл тощо;

-         укладених угод, що передбачають впровадження результатів НДР, із навчальними закладами, підприємствами, організаціями, органами державної влади та місцевого самоврядування, виданих ними довідок (актів) про впровадження створеної при виконанні НДР продукції;

-         публікацій про результати НДР у реферативних виданнях, посилань на результати НДР у наукових, навчальних, довідкових, періодичних фахових виданнях, електронних ресурсах, ЗМІ, мережі Інтернет;

-         програм, матеріалів, рішень, рекомендацій міжнародних, всеукраїнських конференцій, інших науково-практичних заходів, де відображено результати досліджень;

-         експонування продукції на спеціалізованих виставках, їх відзнак;

-         договорів на виконання нових НДР, розпочатих за підсумками виконання фундаментальної НДР;

-         сертифікатів, патентів, авторських свідоцтв;

-         документів і матеріалів, підготовлених із використанням результатів НДР, або їх бібліографічних записів: концептуальних документів, висновків експертизи, пропозицій до проектів нормативно-правових документів, державних і галузевих програм, державних доповідей; аналітичних матеріалів і доповідних записок щодо підвищення якості освіти; висновків експертизи освітніх інновацій, навчальної літератури та засобів навчання; державних стандартів освіти, навчальних планів;

-         висновків, відгуків експертів, користувачів про використання продукції.

Результатом моніторингує узагальнена інформація про стан впровадження створеної при виконанні НДР продукції:

-         опис цільової групи, критеріїв, показників, методів, інструментів моніторингу, переліку і термінів проведення моніторингових заходів;

-         відомості про результати впровадження створеної при виконанні НДР продукції.

 

Відомостями про результати впровадження є:

-         зазначення етапу і рівня впровадження;

-         дані про оприлюднення та розповсюдження створеної при виконанні НДР продукції, зокрема бібліографічні записи видань;

-         дані про об’єкти впровадження (кількість, види і типи, юридичні назви);

-         дані про використання продукції;

-         визначення очікуваного або отриманого соціального ефекту впровадження.

Відомостями про основні та проміжні результати впровадження також можуть бути дані щодо використання продукції підвідомчих установ нецільовими групами користувачів.

До узагальненої інформації за результатами моніторингу додаються відомості, що підтверджують впровадження результатів НДР(наведені у п. 3.2), зокрема документи, матеріали або їх копії.

 

4.3. Основні завдання лабораторій Інституту щодо моніторингу впровадження результатів НДР

Лабораторії Інституту:

-         планують проведення моніторингу, зокрема передбачають заходи з моніторингу в індивідуальних планах наукових працівників;

-         здійснюють моніторинг впровадження результатів НДР шляхом щорічного збирання, аналізу, узагальнення та зберігання даних щодо оприлюднення, розповсюдження і використання продукції, підготовленої за НДР, завершеними у звітному та двох попередніх роках;

-         включають інформацію за підсумками моніторингу до щорічного звіту про роботу, заключного анотованого звіту про виконання НДР;

-         зберігають узагальнену інформацію за результатами моніторингу впродовж терміну виконання НДР та щонайменше трьох років після його завершення.

 

5. Контроль та звітування про впровадження та моніторинг впровадження результатів НДР на рівні Інституту

Інститут:

-         планує впровадження результатів НДР, зокрема за поданням завідувачів лабораторій включає інформацію щодо їх впровадження до запиту і технічного завдання на відкриття нової НДР, щорічного тематичного плану наукових досліджень;

-         укладає та координує укладання угод, що передбачають впровадження, з навчальними закладами, підприємствами, організаціями, органами державної влади та місцевого самоврядування;

-         координу єзаходи з впровадження результатів НДР, зокрема: отримання відповідних грифів або свідоцтв МОН України, довідок (актів) про впровадження; випуск друкованої продукції та її розповсюдження;

-         веде облік об’єктів впровадження результатів НДР, контролює збирання та збереження лабораторіями відомостей (щонайменше впродовж п’яти років), що підтверджують впровадження;

-         здійснює моніторинг впровадження результатів НДР шляхом щорічного збирання, аналізу, узагальнення та зберігання звітної інформації лабораторій щодо оприлюднення, розповсюдження і використання результатів НДР навчальними закладами, підприємствами, організаціями, органами державної влади та місцевого самоврядування;

-         контролює збереження лабораторіями узагальненої інформації за результатами моніторингу впродовж терміну виконання НДР та щонайменше трьох років після його завершення;

-         контролює впровадження результатів НДР, заслуховуючи щонайменше один раз на рік питання впровадження та моніторингу впровадження на засіданнях ученої ради за НДР, завершеними у звітному та двох попередніх роках;

-         подаєдо фінансово-економічного відділу та відділення психології, вікової фізіології та дефектології НАПН України заключні анотований і науковий звіти за підсумками завершених НДР із інформацією та рекомендаціями щодо впровадження підготовленої продукції, переліком відомостей, що його підтверджують, а також із інформацією щодо моніторингу впровадження результатів завершених НДР;                                                                                                                                                                                                                                    

-         щорічно готує та за погодженням із відділенням психології, вікової фізіології та дефектології подає Президії НАПН України інформацію про готові до впровадження результати НДР для її розміщення у Звіті про діяльність НАПН України; 

-         включає інформацію про впровадження результатів НДР та підсумки його моніторингу, за роботами завершеними у звітному та двох попередніх роках, до щорічного звіту про свою діяльність.

-         звітує про впровадження результатів НДР перед відділенням психології, вікової фізіології та дефектології НАПН України в установленому порядку.

 

 

ДОДАТКИ

 

Рекомендації

щодо подання інформації про впровадження та моніторинг впровадження результатів НДР в річній звітності лабораторій

 

 

ДОДАТОК 1

 

ПОДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НДР В РІЧНІЙ ЗВІТНОСТІ ЛАБОРАТОРІЇ

 

Інформація про впровадження результатів НДР, завершених у звітному та двох попередніх роках наводиться у річному інформаційному звіті про НДР лабораторії (розділ ІV "Впровадження результатів наукових досліджень"; частина ІІ "Анотований перелік продукції, готової до впровадження"; таблиці IV.1- IV.3).

За завершеними у звітному році НДР, окрім того, інформація про впровадження наводиться в: 1) заключному анотованому звіті (п. 11 "Етап, рівень, об’єкти, впровадження продукції"; п. 13 "Соціальний ефект впровадження результатів НДР"; п. 14 "Рекомендації щодо впровадження результатів НДР, зокрема стосовно проведення за результатами фундаментальної НДР прикладних досліджень"); 2) заключному науковому звіті (2,0 др.арк.) арк., складовою якого, зокрема є перелік відомостей, що підтверджують достовірність впровадження результатів дослідження із зазначенням вихідних даних, що його підтверджують, стан та соціальний ефект впровадження. До заключного звіту про виконання НДР також окремо додається перелік відомостей, що підтверджують достовірність впровадження результатів НДР за підписом керівника.

Інформація про впровадження за перехідними НДР наводиться у  анотованому звіті за етап (п. 11 "Етап, рівень, об’єкти, впровадження продукції"). Це пункт також відображається  в анотованому звіті за останній етап НДР.

 

1. Подання інформації про впровадження результатів НДР у

річному інформаційному звіті про НДРлабораторії

 

У розділі ІV звіту "Впровадження результатів наукових досліджень" слід за НДР, завершеними у звітному та двох попередніх роках, навести кількість впроваджених результатів за видами продукції, вказаними у п. 3.2. цього Положення. За завершеними у звітному році НДР наводиться кількість продукції, що вийшла в якості впровадження результатів НДР за весь час її виконання. За НДР, що закінчилися у минулому чи позаминулому році наводиться кількість продукції як за поточний рік, що вийшла в якості продовження її впровадження, так і всього за весь час впровадження.

Приклад оформлення:

Кількість впроваджених результатів НДР, отриманих упродовж звітного та двох попередніх років, за видами продукції:

НДР "Психологічні чинники підвищення ефективності інноваційного навчання у ЗНЗ" (рік завершення дослідження – 2012, тривалість впровадження після завершення дослідження – 1 рік).

Результат НДР: "Концепція підвищення ефективності інноваційного навчання у ЗНЗ на основі врахування психологічних чинників". 

Впроваджено результатів НДР – 1:

1. Наукова продукція – 1 (поточний рік) / 6 (всього)  

Монографії –                               0 / 3

Збірники наукових праць –                  1 / 3

2. Навчальна продукція –2 (поточний рік) / 7 (всього)

Навчальні посібники –                1 / 2

Навчально-методичні посібники–       0 / 2

Методичні посібники –                0 / 1

Методичні рекомендації –           1 / 2

3. Довідкова продукція –0 (поточний рік) / 1 (всього)

Словник –                                    0 / 1

4. Електронні ресурси – 0 (поточний рік) / 1 (всього)

Психолого-освітній портал (http://distpsy.com) - 0 / 1

5. Рекомендацій конференцій – 2 (поточний рік) / 5 (всього) 

Рекомендацій міжнародних конф. –     0 / 2

Рекомендацій всеукр. конф.–                2 / 3

6. Інша продукція – 12 (поточний рік) / 134 (всього) 

Наукові статті –                                     9 / 102

Тези конференцій –                               3 / 32

7. Розпочато виконання нових НДР –1 (поточний рік) / 1 (всього)

Фундаментальна НДР "Психологічні закономірності запровадження інноваційних форм навчання у ЗНЗ" (2013 – 2015 рр.) – 1 / 1

 

Далі у розділі ІV звіту за НДР, завершеними у звітному та двох попередніх роках, подається інформація про кількість об’єктів впровадження результатів НДР: навчальних закладів, органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, організацій, у тому числі підвідомчих установ НАПН України. За завершеними у звітному році НДР наводиться кількість і вихідні дані довідок (актів), отриманих від об’єктів впровадження за весь час виконання НДР. За НДР, що закінчилися у минулому чи позаминулому році наводиться кількість об’єктів впровадження результатів НДР як за поточний рік, так і всього за весь час впровадження (але вихідні дані довідок (актів, договорів), отриманих від об’єктів впровадження наводяться лише за звітний рік).

Приклад оформлення:

Кількість об’єктів впровадження результатів НДР- 4 (поточний рік) / 16 (всього): 

Навчальні заклади– 2 (поточний рік) / 10 (всього)

1. Довідка про впровадження № 95 від 15.05.2013 р. Київського університету імені Бориса Грінченка.

2. Довідка про впровадження № 132 від 05.09.2013 р. Києво-Печерського ліцею № 171 "Лідер".

Організації– 2 (поточний рік) / 6 (всього)

1. Договір з НАПН України про виконання НДР "Психологічні закономірності запровадження інноваційних форм навчання у ЗНЗ" (2013 – 2015 рр.) № 4/12 від 20 січня 2013 р.

2. Довідка про впровадження № 02-03/2712 від 07.11.2013 р. Філії "ПАТ Промінвестбуд" в м. Львів.

 

У частині ІІ звіту "Анотований перелік продукції, готової до впровадження") представляється вся підготовлена лабораторією до впровадження у звітному році продукція (як за завершеними НДР, так і за перехідними). Оформлення продукції здійснюється згідно прикладів, наведених на стор. 150 – 152 Методичних рекомендацій з підготовки звіту про діяльність підвідомчої установи НАПН України. 

 

Рекомендації щодо заповнення таблиць IV.1. – IV.3.

Таблиця IV.1

У стовпчику "Теми НДР" слід вказати тему та номер держреєстрації НДР, завершеної у відповідному році.

У стовпчику "Впроваджені результати НДР" зазначається назва та обсяг у друкованих аркушах звітної продукції, в якій реалізовано результати НДР (згідно із технічним завданням). Наприклад, Монографія: "Психологічні чинники підвищення ефективності інноваційного навчання у ЗНЗ", 14д.а.

У стовпчику"Етапи впровадженнярезультати НДР" вказується перший та (або) другий етап впровадження (перший – це опри­лю­днення і розповсюдження продукції серед цільової групи користувачів; другий  – вико­ри­стання продукції цільовою гру­пою користу­ва­чів).

У стовпчику "Рівні впровадження результатів НДР" вказується всеукраїнський або локальний рівень впровадження (визначення див. у п. 3.1 Положення).

У стовпчику "Об’єкти впровадження результатів НДР" наводяться назви об’єктів впровадження результатів НДР.

Соціальний ефект впровадження результатів НДР (останній стовпчик таблиці) описується одним реченням.

Таблиця IV.2

У стовпчику "Теми НДР" слід вказати тему та номер держреєстрації НДР, завершеної у відповідному році.

У наступних стовпчиках наводяться цифрові значення відповідних об’єктів впровадження результатів НДР.

Таблиця IV.3

У стовпчику "Теми НДР" слід вказати тему та номер держреєстрації НДР, завершеної у відповідному році.

У стовпчику "Наукова продукція" слід проставити (в обох графах "підготовлено" і "впроваджено") кількісне значення звітної продукції, в якій реалізовано результати НДР (згідно із стовпчиком № 3 таблиці IV.1). Якщо, була, наприклад, 1 монографія чи посібник, то ставляться "1". Якщо, і монографія і методичні рекомендації – то "2".

У стовпчику "Розпочато НДР за результатами завершених досліджень", як правило, ставиться цифра "1" (якщо за результатами завершеної НДР  лабораторією відкривається лише одна власна НДР). Якщо є договори на відкриття інших НДР, то проставляються відповідні цифри.

Кількісні показники стовпчика "Всього результатівНДР", як правило, мають відповідатипоказникам стовпчика "Наукова продукція".

 

2. Подання інформації про впровадження результатів НДР у

анотованих звітах

 

У п. 11 заключного анотованого звіту "Етап, рівень, об’єкти, впровадження продукції" вказуються зазначені характеристики впровадження, узгоджено із таблицею IV.1. 

Приклад оформлення:

Етапи впровадженняперший (оприлюднення і розповсюдження продукції серед цільової групи користувачів) та другий (вико­ри­стання продукції цільовою гру­пою користу­ва­чів).

Рівень впровадження– всеукраїнський.

Об’єкти впровадження– 12 (4 ВНЗ, 2 ЗНЗ, 4 організації, 2 органи місцевого самоврядування).

 

У п. 13 "Соціальний ефект впровадження результатів НДР" характеристику соціального ефекту слід дати більш розгорнуто, ніж  у таблиці IV.1.

У п. 14 "Рекомендації щодо впровадження результатів НДР, зокрема стосовно проведення за результатами фундаментальної НДР прикладних досліджень" слід окреслити перспективи впровадження, визначити цільову групу користувачів продукції та можливі об’єкти впровадження, а також зазначити, що отримані результати НДР рекомендовано впровадити при виконанні нової НДР (дати назву та терміни виконання, запланованої із наступного року НДР лабораторії). За наявності договорів на відкриття інших НДР, наводяться їх назви та терміни виконання.

 

У  анотованому звіті за останній етап НДР п. 11 "Етап, рівень, об’єкти, впровадження продукції" має відповідати  п. 11 заключного анотованого звіту. За перехідними етапами у п. 11 зазначається перший етапи впровадження (оприлюднення продукції). Інші характеристики впровадження (рівень, об’єкти) вказуються за їх наявності.

 

3. Подання інформації про впровадження результатів НДР у

заключному науковому звіті

 

Інформацію про впровадження у заключному науковому звіті (2,0 др. арк.) рекомендується представити у заключній частині вступу у такій послідовності: стан впровадження продукції, результати моніторингу впровадження продукції, соціальний ефект впровадження результатів НДР, перелік відомостей, що підтверджують достовірність впровадження результатів дослідження, виділяючи кожний пункт підзаголовком, надрукованим жирним шрифтом.

Характеристика стану впровадження продукції має відповідати п. 11 заключного анотованого звіту "Етап, рівень, об’єкти, впровадження продукції".

Характеристика соціального ефектувпровадження продукції має відповідати п. 13 заключного анотованого звіту "Соціальний ефект впровадження результатів НДР".

В якості переліку відомостей, що підтверджують достовірність впровадження результатів дослідження слід навести всі вихідні дані отриманих довідок, актів, договорів про впровадження тощо, які наведені у розділі IVрічного інформаційного звіту.

Рекомендації щодо подання результатів моніторингу впровадження продукції викладенні у додатку 2.

 

 

 

 


ДОДАТОК 2

ПОДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО МОНІТОРИНГ ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НДР В РІЧНІЙ ЗВІТНОСТІ ЛАБОРАТОРІЇ

 

 

1. Подання інформації про моніторингвпровадження результатів НДР, завершених у звітному році

 

Інформація про моніторинг впровадження результатів НДР, завершених у звітному році наводиться в: 1) заключному анотованому звіті (п. 12 "Результати моніторингу впровадження продукції"); 2) заключному науковому звіті (2,0 др.арк.) арк., складовою якого, зокрема є результати моніторингу впровадження продукції. Подана інформація про моніторинг впровадження результатів НДР у двох вищевказаних документах може бути ідентичною.

Оскільки впровадження результатів НДР у рік їх завершення  тільки починається, то інформація про моніторинг такого впровадження може бути порівняно лаконічною.

Приклад оформлення:

Створена продукція набула достатньо широкого оприлюднення і розповсюдження, оскільки основні результати НДР опубліковані у 136 наукових статтях у фахових виданнях, всі з яких згідно із обов’язковим переліком розсилки, поступили до 5 провідних наукових бібліотек України та, згідно із вимогами МОН України, подані на сайті Національної бібліотеки Україні ім. В.І. Вернадського (nbuv.gov.ua) у електронній формі, що забезпечує широкий доступ до цієї продукції для цільової групи користувачів.

За результатами НДР виконавцями вже опубліковані 3 монографії, 4 навчальних та методичних посібників, 3 методичних рекомендацій, які також знаходяться у фондах Національної бібліотеки Україні ім. В.І. Вернадського та інших бібліотек, що забезпечує широку можливість для ознайомлення з ними користувачами продукції.

Впровадження також здійснюється через електронний ресурс –  "Психолого-освітній портал" (http://distpsy.com), який впродовж часу впровадження мав 16,5 тис. відвідувачів.

Отримано документальне підтвердження впровадження у формі довідок про та актів про впровадження щодо використання продукції 12 об’єктами упровадження з 3-х регіонів України (6 навчальних закладів, 4 організації, 2 органи місцевого самоврядування). Укладено 2 угоди із ВНЗ, що передбачають впровадження результатів НДР.

 


2. Подання інформації про моніторингвпровадження результатів НДР, завершених у двох попередніх роках

 

Інформацію про моніторинг впровадження результатів НДР, завершених у двох попередніх роках, наводиться у річному інформаційному звіті про НДР лабораторії (в кінці розділу ІV "Впровадження результатів наукових досліджень") та у додатковій таблиці за узагальненими результатами моніторингу.

У розділі ІV інформація викладається з підзаголовком "Результати моніторингу впровадження НДР". Слід послідовно висвітлити результати моніторингу за наступними критеріями:

1. Оприлюднення продукціїпоширеність інформації щодо створеної при виконанні НДР продукції (зокрема у наукових, навчальних, довідкових, періодичних фахових виданнях, електронних ресурсах, матеріалах міжнародних і всеукраїнських конференцій, інших науково-практичних заходів, ЗМІ, мережі Інтернет, на спеціалізованих виставках).

2. Розповсюдження продукціїнаявність створеної при виконанні НДР продукції у користувачів та в установах, на постійно діючихспеціалізованих виставках тощо.

3. Використання продукціїзастосування створеної при виконанні НДР продукції цільовою групою користувачів у практичні діяльності.

Відповідні до зазначених критеріїв показники моніторингу наведені у параграфі 4.2 цього Положення.

. Завершити розділ ІV слід розгорнутим поданням соціального ефекту впровадження результатів НДР.

За узагальненими результатами моніторингу заповнюється таблиця ІV.4, яка додається до  річного інформаційного звіту про НДР лабораторії. В таблиці наводяться отримані кількісні показники моніторингу за весь час впровадження результатів НДР.


ТаблицяІV.4

Кількісні результати моніторингу впровадження результатів НДР

Тема НДР, роки виконання  ________________________________________________________

Показники моніторингу

Кількість

І.

Показники оприлюднення продукції    

1.1.

Наукова продукція

Монографії

 

Збірники наукових праць

 

1.2.

Навчальна продукція

Навчальні та ін. посібники

 

Методичні рекомендації

 

1.3.

Довідкова продукція

Словники, довідники, енциклопедії та ін.

 

1.4.

Інша продукція

Наукові статті

 

Публікації у ЗМІ та мережі Інтернет

 

Тези конференцій

 

Інші форми оприлюднення (вказати)

 

1.5.

Експонування продукції на спеціалізованих виставках

 

ІІ.

Показники розповсюдження продукції

2.1.

Розповсюдження звітної продукції НДР

Організації

 

Примірники

 

2.2.

Розповсюдження іншої продукції за НДР

Організації

 

Примірники

 

2.3.

Наявність продукції на постійно діючих спеціалізованих виставках

 

ІІІ.

Показники використання продукції

3.1.

Угод, що передбачають впровадження результатів НДР

З навчальними закладами

 

З організаціями

 

З підприємствами

 

З органами держ. влади та місц. самоврядування

 

3.2.

Договорів на виконання нових НДР

 

3.3.

Грифів та свідоцтв МОН України

 

3.4.

Сертифікатів, патентів, авторських свідоцтв

 

3.5.

Відзнак спеціалізованих виставок

 

3.6.

Висновків, відгуків експертів та користувачів про використання продукції

 

3.7.

Звернень за електрон­ними адресами, де опри­люднено продукцію

Порталів, веб-сайтів,

 

Електронних видань тощо

 

3.8.

Публікацій про результати НДР у реферативних виданнях

 

3.9.

Посилань на результати НДР

У наукових виданнях

 

У періодичних фахових виданнях

 

У навчальних виданнях

 

У довідкових виданнях

 

У ЗМІ

 

У електронних ресурсах, мережі Інтернет

 

3.10.

Документів і матеріалів, підготовлених із викорис­танням результатів НДР, або їх бібліографічних записів

Висновків експертизи, пропозицій до проектів нормативно-правових документів, державних і галузевих програм, державних доповідей

 

Аналітичних матеріалів і доповідних записок щодо підвищення якості освіти

 

Висновків експертизи освітніх інновацій, навчальної літератури та засобів навчання

 

Державних стандартів освіти, навчальних планів

 

3.11.

Відображення результатів НДР у програмах, матеріалах, рішеннях, рекомендаціях міжн. та всеукр. конференцій, інших наук.-практ. заходів

 

         

 

 

 

 

 

Завідувач лабораторії                        ________________

© 2014-2022 Інститут психології імені Г.С. Костюка Національної Академії педагогічних наук України